ఏమవుతాది ?

వంశీ కలుగోట్ల // ఏమవుతాది ? //
*****************************
సుబ్బిగాడు: ఒరేయ్ అప్పిగా, ఏందిరా అట్టా ఉన్నావు ఇయ్యాల? ఏమైనాదేటి?
అప్పిగాడు: అది గాదురా సుబ్బిగా. మన గడ్డం సామిని సూసి శానా రోజులైపోనాది. ఈ కాల్ మనీ స్కాం ఏందో తెగ మాట్టాడేసుకుంటున్నారు గందా, మా సామి ఏమన్నా జనాల్లోకి వస్తాడేమో సూద్దామని ఎదురు సూత్తన్నానురా.
సుబ్బిగాడు: ఒరే ... నువ్వు మీ సామి గురించి సెప్తే గుర్తొచ్చినాదిరా. మీ లెక్క అట్టా నిమ్మకుండ సల్లంగా ఎట్టా ఉండాలో నేర్సుకోవాలిరా. సన్యాసులైతే దాన్నేదో అంటారురా ఆ 'స్థితప్రజ్ఞత' అని మా నాయన సేప్పెవోడు సిన్నప్పుడు. ఏమైనా మీ సామి శానా గోప్పోడురా.
అప్పిగాడు: అదేందిరా అట్టా అంటావు?
సుబ్బిగాడు: అట్టా గాదురా ఫర్ ఎజ్జంపుల్ ఇప్పుడు ఆ అమరావతి కాడ భూముల ఇసయమే తీసుకో ఏం సేసినాడు. ఆడ జనాల కాడికి బోయినాడు ఆళ్ళ గోడు ఇని బాబు కాడికి బోయినాడు, బయటకొచ్చి 'బాబు మీద నమ్మకం ఉండాది, ఆయన అంతా మంచే సేత్తాడు' అనె. ఆ తరువాత ఆడ కొన్ని ఊర్ల పెజలు ఏడ్సినా కూడా పట్టించుకోకపాయే. ఆ తరువాత ఋషితేశ్వరి యవ్వారంలో అయితే నోరు కూడా మెదపకపాయే. మొన్నటికి మొన్న అదేందదీ ఆ బాక్సైట్ తవ్వకాలు, గిరిజనుల బతుకుల మీద ఏమాయే? యధావిధిగా బాబుగారిని కలిసే, ఆయన మీద నమ్మకం ఉందని సెప్పె అంతే గదరా.
అప్పిగాడు: అదేందిరా మా బాసు మీద నీకు వెతిరేకత ఉన్నట్టుంది, అంతేలే నువ్వు ఆ జగన్ పార్టీ వోడివేమో లేకపోతే ఆ పార్టీకి ముసుగు ఫ్యాన్ వేమో.
సుబ్బిగాడు: అరేయ్ అప్పిగా నీతో ఒచ్చిన సమస్యే ఇదిరా. అయినా నచ్చనిది మాట్టాడే పెటివోడు పెతిపచ్చమే అంటే నన్ను ఆ కోటాలోకే ఎసేస్కో.
అప్పిగాడు: అది గాదురా సుబ్బిగా ... ఇప్పుడు సూడు ఈ కాల్ మనీ లో అంతా నష్టపోయింది సామాన్యులే అంట గదా. మా బాసు సామాన్యులకు ఏమి జరిగినా ఊరుకోడురోయ్.
సుబ్బిగాడు: ఏం జెస్తాడురా. నే సెప్పనా. పెజల్లోకి రావాలంటే మల్లా గెడ్డం బెంచుకోవాలే, టైం పడతాది అందునా షూటింగ్ గిట్లా మొదలైపాయే కాబట్టి పంచె కట్టుకుని బాబు గారి ఇంటికి ఎల్తారు. బయటకొచ్చి 'బాబు గారి మీద నమ్మకం ఉంది, బాబుగారు చెప్పారు ఈ స్కాంలో ఉన్నది ఎంత పెద్దవారైనా వదిలేది లేదు అట. అంతేకాదు బాబుగారు చెప్పారు ఈ స్కాం వైఎస్ హయాంలోనే జగన్ ద్వారా మొదలైంది అని, ఆ మూలాల విచారణకు ఒక కమిటీ వేస్తానని చెప్పారు కాబట్టి నేను నమ్మాను' అంటాడు అంతకు మించి ఇంకేమవుతాదిరా.
అప్పిగాడు: అరే మా బాసు అట్టా అంటాడో లేదో తెల్వదు కాని నువ్వు మాత్రం బోడిగుండుకి మొకాలుకి బలే లింక్ బెట్టినావు గదరా ...
సుబ్బిగాడు: నేను కాదురో మీ వొల్లే బెడుతన్నారు. కావాలంటే సూస్కో రేపు అసెంబ్లీ సమావేశాలల్ల ఈ కాల్ మనీ స్కాం గురించి ఎవడు పెస్నిన్చినా ఆడు వై.ఎస్.అర్.సి.పి వాడే సమాధానం జగన్ లచ్చ కోట్ల లెక్క యెందనే, అంతకు మించి వేరేగా జరిగినప్పటి కథ సూద్దాంలే.

Comments

Popular posts from this blog

వంశీ వ్యూ పాయింట్ - రంగస్థలం

వంశీ వ్యూ పాయింట్ - 'భరత్ అనే నేను'

వంశీ వ్యూ పాయింట్ - 'మహానటి'